รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2547 ( วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2547 )