โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(โครงการ วมว.มช.)